Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 1/2021 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Διακήρυξη Νο 1/2021

Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του ΕΚΠΑ που εδρεύουν στη πόλη της Αθήνας και στα Ψαχνά  του Νομού Ευβοίας, ήτοι: 1)...