Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές/Υπ. Διδάκτορες: Η αίτηση για τo δικαίωμα δωρεάν σίτισης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr.. Οι πρωτοετείς φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο τμήμα τους και μετά να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης μέσω αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr. Επίσης, υποχρεωτικά οι φοιτητές όλων των κατηγοριών θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η οποία θα επιδεικνύεται κατά την λήψη των γευμάτων και θα σαρώνεται από αναγνώστη γραμμωτού κώδικα , ο οποίος είναι εγκατεστημένος στα φοιτητικά εστιατόρια στην περιοχή των Αθηνών και στα Ψαχνά Ευβοίας. Σημειώνεται εδώ ότι στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων δωρεάν σίτισης συμμετέχουν και οι φοιτητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδος, και οι οποίοι περατώνουν τις σπουδές τους στο Συγκρότημα Ευρίπου. Οι φοιτητές, μετά την είσοδό τους στην εφαρμογή, θα πρέπει να επιλέγουν στο πεδίο “Αιτήσεις” τον τύπο αίτησης σίτισης που τους αφορά κατά περίπτωση. Εντός της ιστοσελίδας sitisi.uoa.grυπάρχει επιλογή που κατεθύνει στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι φοιτητές υποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή (εικόνες σε μορφή .jpg ή ηλεκτρονικά έγγραφα σε μορφή .pdf) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής

α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή.

γ) Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.

δ) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματός από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδερφού/ής

ε) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Φορολογικού Έτους 2021.

στ) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται).

ζ) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (όπου απαιτείται).

η) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (όπου απαιτείται).

θ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).

ι) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή (όπου απαιτείται).

ια) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (όπου απαιτείται).

Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υπ. Διδάκτορες, απαιτείται η υποβολή, σε ψηφιακή μορφή, πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, και βεβαίωσης φοιτητικής ιδιότητας.

Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν, πάντα σε ψηφιακή μορφή, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης:

α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του φοιτητή,

β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή,

γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι, «παραμένει άγαμος και έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή», θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή άλλη Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης είναι δυνατή η έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης από την ιστοσελίδα www.gov.gr

δ) Εάν υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής.

Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α. (προγράμματος ERASMUS/ERASMUS+ καθώς και άλλων συναφών προγραμμάτων διεθνών ανταλλαγών), οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής καθώς και οι φοιτητές αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υποβάλλουν την αίτηση στην ως άνω ιστοσελίδα, στην οποία θα υπάρχει ειδική υποενότητα με υπερσυνδέσμους που θα αφορούν αυτές τις κατηγορίες φοιτητών. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές ERASMUS+ θα πρέπει να υποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή το έγγραφο αποδοχής (Acceptance Document) ή το πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας, ενώ οι υπότροφοι ΥΠΕΠΘ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή το σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι είναι υπότροφοι για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

Σχετικά έντυπα