ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ανακοινώνεται στους κ.κ. φοιτητές/τριες, που μέχρι τώρα δεν υπέβαλαν αίτηση για λήψη δικαιώματος δωρεάν σίτισης, ότι από σήμερα 30-11-2020 μπορούν να την υποβάλουν ηλεκτρονικά.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές Αθηνών και Συγκροτήματος Ευρίπου στην ιστοσελίδα:  sitisi.uoa.gr

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές - υπ. διδάκτορες στην ιστοσελίδα :  eprotocol.uoa.gr