Πανεπιστημιακή Λέσχη

 

 

Σκοπός της Πανεπιστημιακής Λέσχης

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη έχει σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής τους μόρφωσης, με διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής, κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης.

Διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης είναι:

  • Ν. 5147/1931, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
  • Άρθρο 49 του Ν. 1404/83 (Φ.Ε.Κ. 173 τ. Α 24.11.83).
  • Π.Δ. 387/83 (Φ.Ε.Κ. 141/7.10.83 τ. Α').

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας.

Σύνδεσμος Δικτύου Αποφοίτων Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύνδεσμος Διαύγειας της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών