Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.05.2014

Αρ. Διακ. 1/2014 Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκμετάλλευση εστιατορίων του ΕΚΠΑ

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: Τρίτη 15/07/2014 και ώρα: 11.00
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών: Με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι 14:00 ώρας της 14/07/2014 και αυτοπροσώπως ή με νόμιμο αντιπρόσωπο μέχρι ώρα 11:00 της 15/07/2014


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014


ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
1. για την εκμετάλλευση του εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών της Πανεπιστημιούπολης,
2. για την του εστιατορίου στα Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί για τη σίτιση των φοιτητών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
3. για την εκμετάλλευση του εστιατορίου στη Δάφνη για τη σίτιση των φοιτητών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και
4. για τη λειτουργία εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας.


Διακήρυξη Διαγωνισμού