Αρχική σελίδα » Φοιτητική Μέριμνα » Υγειονομική Υπηρεσία » Νοσοκομειακή εξέταση

Η Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. και κατά προτίμηση στις Πανεπιστημιακές Κλινικές σε β' θέση και υπολογίζε¬ται με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Η περίθαλψη αυτή μπορεί να παρασχεθεί και σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή σε Ιδιωτικές Κλινικές, σε περίπτωση που στα Ιδρύματα του Δημοσίου υπάρχει έλλειψη κλίνης, όταν το περιστατικό κριθεί επείγον. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται τα αντίστοιχα νοσήλια της θέσης  β' σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ.

Η εισαγωγή στα ανωτέρω Ιδρύματα γίνεται, αφού προηγούμενα ο φοιτητής εφοδιασθεί με το ανάλογο εισιτήριο από την Υγειονομική Υπηρεσία της Πανεπιστημιακής Λέσχης.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να παρακαμφτεί: όταν τα γραφεία της Υπηρεσίας αργούν και όταν το περιστατικό κριθεί επείγον.

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει, μέσα σε δύο κατ' ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες από την εισαγωγή, να ειδοποιηθεί η Υγειονομική Υπηρεσία της Πανε¬πιστημιακής Λέσχης από τον ασθενή ή από κάποιον οικείο του, προκειμένου ο αρμόδιος γιατρός της Λέσχης να αποφανθεί για το επείγον της περίπτωσης.

Σε περίπτωση μη αναγγελίας και μη πιστοποίησης της αναγκαιότητας εισαγωγής του, εκ μέρους γιατρού της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου το φοιτητή.

Όταν όμως υπάρχουν περιστατικά, κατά τα οποία οι φοιτητές εισάγονται στο Νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση ή σε βαριά ψυχική διέγερση, επειδή πρόκειται για περιπτώσεις ανωτέρας βίας, το παραπάνω αναφερόμενο χρονι­κό όριο για ενημέρωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας αρχίζει από τότε που έληξε η περίπτωση ανωτέρας βίας (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου της  7/2/85).

τηλ. 210-36.88.218,  210-36.88.208