Αρχική σελίδα » Φοιτητική Μέριμνα » Υγειονομική Υπηρεσία » Φαρμακευτική περίθαλψη

Οι συνταγές αναγράφονται στο Φ.Β.Π. και χορηγούνται:

  • από τους γιατρούς της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης
  • από τους γιατρούς Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων


Για την δεύτερη περίπτωση πρέπει μέσα σε δύο κατ' ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της, να θεωρηθεί η συνταγή από τους γιατρούς της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης, διαφορετικά δεν εκτελείται.

Η συνταγή πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια το ονοματεπώνυμο, το Τμήμα, τον αριθμό μητρώου του φοιτητή, τη γνωμάτευση της πάθησης, την ημερο¬μηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του γιατρού.

Οι συνταγές εκτελούνται στα φαρμακεία χωρίς συμμετοχή του φοιτητή, ο οποίος υπογράφει τη συνταγή με τη παραλαβή των φαρμάκων.